Partner i autorizuar

Kondicionerët

climaVAIR

  • Parimi bazë i funksionimit të kondicionerëve është i njëjtë me frigoriferët.
  • Njësia e brendshme e kondicionerit merr energjinë e ajrit të ngrohtë nga hapësira. Me ndihmën e ftohësit që lidh njësinë e brendshme dhe të jashtme dhe shkëmbyesin e nxehtësisë që ndodhet në njësinë e jashtme, energjia e ajrit të ngrohtë nga dhoma transferohet në ajrin e jashtëm.
Detajet e produktit